Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Årsmøte 2018

Publisert lørdag 20. januar 2018

Sted    Oslo Taekwondo Klubb, Bislett Stadion
Dato    Mandag 26. februar 2018

Tid      20:30 – 21:00     (Voksengruppa trenger fra kl 19:30 til 20:30 denne dagen!)

Sakspapirer er nå lagt ut, trykk på linkene for å få opp pdf-filene
Saker:

Ved leder:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Velge 2 – to – representanter til å underskrive protokollen

Ved ordstyrer:

Årsberetning 2017 - finnes her

Behandling av regnskap 2017 - finnes her

- Økonimisk oversikt siste 10 år

Innkommende forslag (Ingen innkomne forslag å behandle)

Vedtak av budsjett for 2018 - finnes her
•    Kontingent – Ingen endringsforslag av kontingenten

Valg av styre: (hovedinstruktør inngår som fast medlem av styret, uten stemmerett)

•    leder
•    nestleder
•    3 medlemmer
•    2 varamedlemmer

Valg av 2 revisorer
Valg av representanter til forbundsting, kretsting m.m
Valg av valgkomité 3 medlemmer

Info saker:

Ved leder:

Avslutning


Forslag til saker må meldes styre innen 9. februar 2018

Alle medlemmer over 15 år, som har betalt medlemsavgift i 2017 eller har vært medlem i minst 1 måned har personlig stemmerett på årsmøte.

Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett.

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563