Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Årsmøte 2019

Publisert søndag 27. januar 2019

Sted    Oslo Taekwondo Klubb, Bislett Stadion
Dato    Onsdag 13. mars 2019

Tid      20:30 – 21:00     (Voksengruppa trenger fra kl 19:30 til 20:30 denne dagen!)

Sakspapirer er lagt til i listen pr 24. februar.
Saker:

Ved leder:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Velge 2 – to – representanter til å underskrive protokollen

Ved ordstyrer:

Årsberetning 2018 - ligger her

Behandling av regnskap 2018 - ligger her

- Økonimisk oversikt siste 10 år

Innkommende forslag, ingen forslag sendt styret før 13. februar

Vedtak av budsjett for 2019 - ligger her
•    Kontingent – Styret ber om fullmakt til å kunne tilpasse medlemskontingenten til NKF's nye medlemssystem, hvis det blir påkrevd.

Valg av styre: (hovedinstruktør inngår som fast medlem av styret, uten stemmerett)

•    leder
•    nestleder
•    3 medlemmer
•    2 varamedlemmer

Valg av 2 revisorer
Valg av representanter til forbundsting, kretsting m.m
Valg av valgkomité 3 medlemmer

Info saker:

Ved leder:

Avslutning


Forslag til saker må meldes styre innen 13. februar 2019

Alle medlemmer over 15 år, som har betalt medlemsavgift i 2018 eller har vært medlem i minst 1 måned har personlig stemmerett på årsmøte.

Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett.

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563