Årsmøte 2019

Publisert søndag 27. januar 2019

Sted    Oslo Taekwondo Klubb, Bislett Stadion
Dato    Onsdag 13. mars 2019

Tid      20:30 – 21:00     (Voksengruppa trenger fra kl 19:30 til 20:30 denne dagen!)

Sakspapirer er lagt til i listen pr 24. februar.
Saker:

Ved leder:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Velge 2 – to – representanter til å underskrive protokollen

Ved ordstyrer:

Årsberetning 2018 - ligger her

Behandling av regnskap 2018 - ligger her

- Økonimisk oversikt siste 10 år

Innkommende forslag, ingen forslag sendt styret før 13. februar

Vedtak av budsjett for 2019 - ligger her
•    Kontingent – Styret ber om fullmakt til å kunne tilpasse medlemskontingenten til NKF's nye medlemssystem, hvis det blir påkrevd.

Valg av styre: (hovedinstruktør inngår som fast medlem av styret, uten stemmerett)

•    leder
•    nestleder
•    3 medlemmer
•    2 varamedlemmer

Valg av 2 revisorer
Valg av representanter til forbundsting, kretsting m.m
Valg av valgkomité 3 medlemmer

Info saker:

Ved leder:

Avslutning


Forslag til saker må meldes styre innen 13. februar 2019

Alle medlemmer over 15 år, som har betalt medlemsavgift i 2018 eller har vært medlem i minst 1 måned har personlig stemmerett på årsmøte.

Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett.