Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Årsmøte 2020 - onsdag 13. mai kl 18:00

Publisert fredag 01. mai 2020

Sted    Oslo Taekwondo Klubb, Bislett Stadion

Dato    Onsdag 13. mai (ny dato fastsatt 30. april)

Tid      18:00 - 19:00

Protokollen fra årsmøte finnes nå her (oppdatert 25. mai 2020)

Saker:

 

Ved leder:

1.  Godkjene de stemmeberettigede

2.  Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Ved dirigent:

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle idrettslagets årsberetning for 2019 (vedlegg av 29. februar her)

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning for 2019 (vedlegg av 29. feb her)

10.         Behandle forslag og saker.

11.         Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter (ingen endring foreslått)

12.         Vedta idrettslagets budsjett (vedlegg av 29. feb her)

13.         Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.         a)Valg av styre (hovedinstruktør inngår som fast medlem av styret)

·       leder

·       nestleder

·       3 medlemmer, 2 varamedlemmer

             b) Valg av kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

        c) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

             representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

             d) Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

15.         Info saker

 Ved leder

Avslutning

Andre forslag til saker må meldes styre innen 2.mars 2020

Årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til årsmøte legges ut klubbens hjemmeside 4. mars

Alle medlemmer over 15 år, som har betalt medlemsavgift i 2019 eller har vært medlem i minst 1 måned har personlig stemmerett på årsmøte.

Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett.

Info     

  • Med bakgrunn i nye smitteverns regler fra Regjeringen, som gjelder fra torsdag 7. mai, vil det da være lov å samles opp til 50 personer, som holder 1 meters avstand.
  • Styret i klubben har derfor funnet det formålstjenelig å sette opp årsmøte, som var planlagt 16. mars, til onsdag 13. mai. Sakspapirene forblir uendret, og finnes under.
  • Alle medlemmer over 15 år, som har betalt medlemsavgift i 2019 eller har vært medlem i minst 1 måned har personlig stemmerett på årsmøte.
  • Av smittevernhensyn kan vi denne gangen ikke tillate at observatører møte på dette årsmøte.
  • Alle som deltar på årsmøte må registrere seg på Facebook arrangementet og/eller på eventet i Spond.

Tidligere melding, slettet 1. mai 2020:

NIF har idag utsatt fristen for avholding av årsmøter til foreløpig 15. juni - se artikkel her:

Styret i Oslo Taekwondo klubb, har idag vurdert planen om å gjennomføre årsmøte, på mandag 16. mars,

og kommet frem til at dette årsmøte, i lystet av de nye statlige tiltakene, ikke bør forsøkes gjennomført nå.

Styret utsetter derfor årsmøtet, og vil annonsere ny dato for årsmøtet, når dette lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte.

Dette innenfor fristen som NIF har gitt idag, på 15. juni.

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563