Publisert tirsdag 17. mars 2009

Årsmøte 2009 - Oslo Taekwondo Klubb

 

Sted     Oslo Taekwondo Klubb, KG, Homansbakken 2, 0352 Oslo

Dato     Onsdag 15. april 2009

Tid       20:00 – 21:00

 

Saker:

 Ved leder:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av ordstyrer og referent

Velge 2 – to – representanter til å underskrive protokollen

Ved ordstyrer:

Behandle årsmelding for 2008

Behandle regnskap av 2008 (økonomisk oversikt pr år)

Vedta budsjett for 2009

·      Kontingent – Ingen endring

Endring av klubbens vedtekter, iht krav fra NIF

Innkommende forslag

Valg av styre                                       

·      leder

·      nestleder

·      3 medlemmer

·      2 varamedlemmer

Valg av 2 revisorer

Valg av representanter til forbundsting, kretsting m.m

Valg av 3 valgkomitemedlemmer

Info saker

 Ved leder

Avslutning

 

Andre forslag til saker må meldes styre innen 31. mars 2009

 

Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagrett