Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Årsmøte 2009

Publisert tirsdag 17. mars 2009

Årsmøte 2009 - Oslo Taekwondo Klubb

 

Sted     Oslo Taekwondo Klubb, KG, Homansbakken 2, 0352 Oslo

Dato     Onsdag 15. april 2009

Tid       20:00 – 21:00

 

Saker:

 Ved leder:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av ordstyrer og referent

Velge 2 – to – representanter til å underskrive protokollen

Ved ordstyrer:

Behandle årsmelding for 2008

Behandle regnskap av 2008 (økonomisk oversikt pr år)

Vedta budsjett for 2009

·      Kontingent – Ingen endring

Endring av klubbens vedtekter, iht krav fra NIF

Innkommende forslag

Valg av styre                                       

·      leder

·      nestleder

·      3 medlemmer

·      2 varamedlemmer

Valg av 2 revisorer

Valg av representanter til forbundsting, kretsting m.m

Valg av 3 valgkomitemedlemmer

Info saker

 Ved leder

Avslutning

 

Andre forslag til saker må meldes styre innen 31. mars 2009

 

Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagrett

Ny internasjonal dommer

Publisert søndag 22. februar 2009

Ny internasjonal dommer - Asle Fredriksen

7.-10. feburar ble det internasjonalt dommerkurs samt oppfriskningskurs for gamle dommere i Las Vegas, USA.

Fra Norge og Oslo Taekwondo klubb stilte Master Jessica Stenholm og Master Stig Ove Ness opp på oppfriskningskurset, mens Asle Fredriksen deltok på dommerkurset.

Kurset for de nye dommerne varte i 4 dager, mens gamle dommere kun hadde 3 dager med forelesninger og pratisk trening.

Nye regler av 1. februar, som skal gjelde fra juni 2009 ble gjennomgått, det samme ble tegngiving, plassering og praktisk trening i kampringen.

Den siste dagen ble satt av til teoriprøve, praktiskprøve, synstest og intervju for de nye dommerne, mens de gamle dommerne slap unna med kun teoriprøve.

 

Selv om de endelige resultatene fra kurset ikke foreligger ennå, har vi fått gode indikasjoner på at Asle Fredriksen bestod kurset og vi gratulerer han derfor nå med dommerlisensen. 

 

Internasjonale dommere i Oslo Taekwondo Klubb er nå:

Master Jessica Stenholm, kamp

Master Stig Ove Ness, kamp og mønster

Master Jonny Ødeving, kamp og mønster

Asle Fredriksen, kamp

Oslo Taekwondo klubb har dermed 4 av 6 aktive internasjonale dommere i Norge.

Betaling av medlemskontingent/treningsavgift vår 2009

Publisert søndag 01. februar 2009

Medlemskontingent og treningsavgift forfaller til betaling 15. feb

Kontingenten betales pr semester (halvår) eller samlet for et helt år av gangen. Betalingen skal gjøres direkte til klubbens konto og ikke via instruktørene pr parti.

Medlemmer til og med 25 år          pr semester 1 500,-     helt år 2 600,-

Medlemmer fra og med 26 år        pr semester 1 800,-     helt år 3 000,-

Sortbelteinstruktører                        pr semester    600,-      helt år    750,-

Ikke aktive/støttemedlemmer         pr semester    250,-      helt år    500,-

Det tilkommer 10% familierabatt

Medlemskontingenten utgjør kr 250,- pr medlem av den samlede innbetalingen pr år. Resten er å regne som treningsavgift eller støtte.

Muligheten til å betaling med avtalegiro utsettes til tidligst 1. juli 2009

 

All betaling av kontingenter skal skje direkte til bankkonto nr 9235 17 44563

Fristen for å betale er 15. februar 2009

 

12 mill til Bislett !

Publisert onsdag 26. november 2008

Budsjettenighet gir 12 millioner til Bislett Stadion og Oslo Taekwondo Klubb.

 

Mandag 24. nov ble det sendt ute en pressemelding om at det var kommet frem en budsjettenighet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i Oslo.

 

Blant enigheten i budsjettforliket var 12 millioner kroner til bygging av kampsporthall i lokalene til Bislett Stadion.

 

Denne bevilgningen gir Oslo Taekwondo klubb muligheten til å få innredet og gjort klart et kampsportsområde under ”Store Stå”, som klubben har jobbet med gjennom de siste 12 årene med å få til.

 

Det foreligger allerede planer for hvordan lokalene bør innredes og klubbenledelsen har allerede vært i kontakt med Idrettsetaten for å få til de første planmøtene så fort som mulig.

 

Klubben håper at lokalene kan stå ferdig til høsten 2009. Håpet er å få til en stor treningssal som kan deles i 2 slik at en kan ha 2 parallelle partier gående samtidig, men også kunne bruke hele lokalet samlet ved større arrangementer, kurs ol.

 

Mer informasjon om byggingen og prosessen vil komme senere.

til Bislett Stadion!

Publisert søndag 16. november 2008

Oslo Taekwondo Klubb til Bislett Stadion!

Hovedtrener Jessica B. Stenholm (foran t.v) og nærmere 20 medlemmer av Oslo Taekwondo Klubb foran Bislett stdion. Foran f.v. ved siden av Stenholm: Syunne Eikrem og Alexandra Leong. Bak f.v.: Asbjørn Restan, Anders Galgerud, Erling Svanberg Mytting og Sindre Daugstad. Foto: Aftenposten Aften - Jorunn Nilsen

Oslo Taekwondo klubb i samarbeid med Oslo Idrettskrets (OIK) gjennom mange år jobbet for å få bevilget penger til ferdigstille av kampsport lokaler i Bislett Stadion. Anslagsvis vil dette nå koste ca 10 millioner kroner (OIK’s anslag i brev av 27. mai d.å til Byrådet)

Ferdigstillelse av Bislett Stadion står nå blant de 3 høyest prioriterte anleggene som OIK ønsker å få gjennomført i neste budsjettperiode.

Det har for politisk hold blitt sagt at Bislett Stadion ikke kun skal være et riksanlegg for friidrett og fotball, men også enn stadion for lokalidretten i nærmiljøet. Oslo Taekwondo klubb er en av disse klubbene i lokalmiljøet.

Bislett Stadion slik det står nå er ikke ferdigstilt, men med disse bevilgninger vil Oslo Taekwondo Klubb kunne få et eget treningslokale med egen inngang og graderobe, som kan bruks også når det er større arrangementer som fotballkamper, friidrettsstevner eller internasjonale arrangementer på Bislett.

Aftenposten Aften skrev siste artikel om saken onsdag 5. nov 2008 - Se utklipp her

 

 

Les mer: til Bislett Stadion!

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563